Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platné pre predajnu na adrese Námestie hrdinov 1, Nové Zámky, areál Ladislava Gancznera. Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Miroslava Majerčíková EXTREME STEEL, (ďalej „predávajúci“) a zákazníkmi spoločnosti (ďalej „kupujúci“), ktorí nakupujú tovar alebo službu (ďalej „výrobok“) priamo v obchodnom mieste predávajúceho (ďalej len „predajna“).

Kupujúci odobratím výrobku od predávajúceho v plnom rozsahu súhlasí so znením nižšie uvedených Všeobecných obchodných podmienok. Pokiaľ nie je uvedené inak, riadia sa obe strany ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zz. v znení neskorších predpisov.

1. Ceny a zľavy

1.1. Ceny výrobkov platných v predajni pre určité obdobie zverejňuje predávajúci formou cenoviek, cenníkov a iných informačných materiáloch v predajniach.

1.2. V prípade osobitných akcií sú aktuálne - nižšie ceny uvedené priamo na cenovkách v predajniach pri vystavenom tovare, prípadne aj v iných na iných informačných materiáloch v predajni a môžu sa líšiť od všeobecného cenníka. Akciové ceny platia do termínu ukončenia akcie alebo do vypredania zásob v predajni.

1.3. Kupujúcemu na požiadanie predávajúci predloží písomnú cenovú ponuku, kde je možné v odôvodnených prípadoch dohodnúť medzi kupujúcim a predávajúcim množstevné, výstavné a špeciálne zľavy.

2. Objednávanie tovaru a služieb

2.1. Objednávku výrobku je možné doručiť predajni osobne, poštou, telefonicky alebo e-mailom.

2.2. V písomnej objednávke kupujúci uvedie druh, kvalitu, množstvo, termín dodania objednaného výrobku svoju identifikáciu (obchodný názov, sídlo, IČO/IČDPH), platobné údaje (banka, číslo účtu), kontakt (meno zodpovedného zamestnanca, telefón, e-mail a pod.), meno a podpis osoby oprávnenej k podpísaniu objednávky, dátum vystavenia a požadovanú dodaciu lehotu. V prípade neuvedenia spôsobu dopravy si predávajúci vyhradzuje právo na určenie spôsobu dopravy.

2.3. V prípade objednávky výrobkov, ktoré nie sú v danom množstve bežne dostupné na sklade predávajúceho, môže predávajúci od kupujúceho požadovať zaplatenie platby vopred alebo zálohy vo výške 50 % z ceny tovaru s DPH (ak nie je dohodnuté inak) po doručení záväznej písomnej objednávky.

3. Dodacie podmienky a lehoty

3.1. Objednaný výrobok, ak je skladom alebo sa dá vyrobiť na počkanie, je možné prevziať bezprostredne v predajni, kde bola objednávka zadaná. Po dohode je možné výrobok zaslať či inak doručiť na udanú adresu, za tieto spôsoby doručenia môže predávajúci účtovať poplatok podľa cenníka.

3.1. Dodacia lehota nenaskladneného tovaru je závislá od subdodávateľov a je možné sa informovať v predajni.

3.4. Dodacia lehota sa počíta od záväzného potvrdenia zákazky vyznačeného na Zákazkovom liste a vzťahuje sa k pracovným dňom, resp. času, kedy má daná predajňa určenú prevádzkovú dobu pre kupujúcich.

3.7. V prípade, ak nečakané prekážky alebo iné okolnosti, ktoré predávajúci nemohol predvídať, bránia vybaveniu objednávky v dohodnutom termíne, množstve alebo kvalite, predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi toto kupujúcemu a dohodne náhradný termín alebo iné podmienky dodania.

3.10. Pokiaľ je pre sprevádzkovanie zariadenia vyžadované všeobecne platnými predpismi alebo výrobcom zariadenia splnenie určitých podmienok, ktoré vyžadujú súčinnosť kupujúceho alebo tretej strany, bude zariadenie bude uvedené do prevádzky odborným pracovníkom predávajúceho až po splnení týchto podmienok a takto prípadne spôsobené oneskorenie sa nezapočítava do dodacej lehoty.

4. Zákazkový list, kúpno-predajná zmluva

4.1. Zákazkový list obsahuje identifikáciu predávajúceho, kupujúceho a popis objednaných výrobkov, ich množstvo, cenu (pokiaľ je možné ju určiť pri preberaní objednávky) a dodaciu lehotu a vystaví ho predávajúci pri preberaní objednávky.

4.2. Zákazkový list podpísaný predávajúcim a kupujúcim predstavuje záväznú kúpnu zmluvu. Nemusí sa vystaviť pri objednávke hodnoty do 100 EUR vybavenej na počkanie.

4.3. V zákazkovom liste je možné aj dohodnúť cenu za poskytnutie služby (kúpnu cenu) odlišne od ceny uvedenej v cenníku. Ak nie je v Zákazkovom liste výslovne uvedená cena, považuje sa za zmluvne dohodnutú cena uvedená v aktuálne platnom cenníku, ktorý je zverejnený v predajni.

5. Platobné podmienky

5.1. Štandardné platobné podmienky zahrňujú platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo služby, platbu platobnou kartou, prípadne platbu bankovým prevodom vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry.

5.2. Predaj s následnou úhradou je možný u vybraného okruhu kupujúcich, pričom splatnosť vystavenej faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia, ak nie je dohodnuté inak.

5.3. V prípade oneskorenej úhrady faktúry o viac ako 3 dni má právo predávajúci požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje deň, v ktorom je predmetná čiastka pripísaná na účet vedený v peňažnom ústave alebo zaplatená v hotovosti v pokladni.

6. Spracovanie dát

6.1. Dáta dodané kupujúcim budú pre účel spracovania objednávky prekopírované do pamäte počítača predávajúceho. Kopírovanie údajov sa uskutoční za prítomnosti kupujúceho pričom sa overí úplnosť a funkčnosť dát. Po ukončení spracovania budú dáta z pamäte počítača vymazané.

6.2. Predávajúci nezodpovedá za prípadné straty alebo zničenia dát pri manipulácii.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby. Zoznam určených osôb na vybavenie reklamácie je uvedený v záručnom liste (pokiaľ bol k výrobku vydaný) alebo na stránkach príslušného výrobcu.

7.2. Určená osoba podľa predošlého odseku môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie a o reklamácii rozhodne predávajúci.

7.3. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá. Ak sa jedná o vadu nezáručnú a kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude tovar opravený za cenu podľa aktuálneho platného cenníka.

7.8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.9. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

7.10. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.11. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na viditeľnom dostupnom mieste v predajni.

7.12. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

7.13. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na viditeľnom a dostupnom mieste v predajni a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

7.15. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

7.16. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a vyjadrí alebo doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 7.1. až 7.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. ústne (osobne) alebo vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

7.17. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne šetky nasledujúce podmienky: a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe, c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie; 7.18. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 7.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doruč enia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

7.19. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v písomnej podobe s presne označenými reklamovanými vadami tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka).

7.20. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.21. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúc od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

7.22. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil o 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia to varu, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.23. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.24. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.25. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
a) kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
b) je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
c) vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
f) vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g) vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, h) vada tovaru zanikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i) vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

7.28. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. odovzdaním opraveného tovaru,
2. výmenou tovaru,
3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.29. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

7.30. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

7.31. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7.32. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

7.33. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.